top of page

RomRom process-CHQR

Gebruikersovereenkomst /

privacyreglement / disclaimer

RomRom Gebruikersovereenkomst

Gebruikers van alle onderdelen het RomRom Health Navigation System verklaren zich bij het inloggen akkoord met de volgde regels en beperkingen. In het kort betekent dit:

 • Persoonsgegevens worden goed beschermd en niet aan derden verstrekt. 

 • De inhoud van het RomRom-systeem is een verantwoordelijkheid van de auteur(s).

 • Inhoud die streng gereguleerde domeinen betreft, zoals bankzaken, medisch en luchtvaart, kunnen alleen door een voor het RomRom-team bekende rechtspersoon in een kanaal gezet worden. Het RomRom team ziet erop toe dat de rechtspersoon werkzaam is in het betreffende domein en houdt zich het recht voor publicaties en eigenaren te blokkeren als niet voldaan wordt aan deze voorwaarden.

 • Informatie is bedoeld voor zorgprofessionals en moet wetenschappelijk verantwoord, praktisch en medisch toepasbaar zijn.

 • Gebruik en toepassing van systeem en inhoud zijn op eigen verantwoordelijkheid. 

 • Kwaliteit en inhoud worden zo goed mogelijk bewaakt door de makers.

 • De makers kunnen echter geen garanties geven en zijn niet aansprakelijk voor het systeem, zijn inhoud en toepassing.

 

Inhoud en gebruik RomRom Process CHQR

De bijdragen in de RomRom Modular Health Navigator (prototype naam: RomRom Process-CHQR) vallen altijd onder de verantwoording van de individuele auteur. Rommed BV beheert de inhoud van de Modular-Navigator op hoofdlijnen. Rommed BV levert medisch specialistische zorg en heeft de kennis in huis om inhoudelijke bijdragen op hoofdlijnen te beoordelen. Er zijn in het systeem een aantal niveaus van toegang. Ieder niveau kent z’n eigen functionaliteit met bijbehorende rechten en verantwoordelijkheden.

 1. Alleen lezen: ‘gebruikers’ hebben toegang tot vooraf ingestelde kanalen. Indien jouw app een persoonlijk kanaal aanbiedt, heb je daar zelf de redactionele rechten van.

 2. Lezen en schrijven: aanvullend op 1 krijgen ‘schrijvers’ van de editor van een kanaal ook toestemming om tekst toe te voegen. Zolang de editor je tekst niet heeft aangepast kan je deze nog aanpassen. De auteur blijft verantwoordelijk voor de teksten die op zijn/ haar naam staan en is daarop aanspreekbaar.

 3. Redactioneel: aanvullend op 1 en 2 kan een ‘editor’ van een kanaal ook alle teksten aanpassen, die vervolgens op zijn/haar naam komen te staan. Editors kunnen ook teksten en afbeeldingen kopiëren naar/binnen/vanuit het systeem. De editor is verantwoordelijk voor het kanaal dat hij/zij beheert. Van een editor worden passende maatregelen verwacht bij misbruik.

 4. Uitgever: de eigenaar als ‘uitgever’ van een kanaal is verantwoordelijk voor de inrichting, het functioneren en de kosten van dat kanaal. Een eigenaar wijst de editors aan van een kanaal en is verantwoordelijk voor hun functioneren en bijdrage. Eigenaren managen hun eigen ledengroep van maximaal 1000 individuen.

 5. Rommed BV heeft als beheerder van het systeem altijd de mogelijkheid om actie te ondernemen op ieder niveau van gebruik (eventueel zelfs onaangekondigd).

 

Er zijn een aantal algemene regels voor inhoud en gebruik:

 1. Bijdragen moeten geschikt zijn voor een breed publiek van medisch professionals. 

 2. Praktisch toepasbaar: de inhoud van een bijdrage is altijd medisch relevant en klopt met feiten of lokale procedures. De Modular-Navigator is bedoeld voor protocollen en richtlijnen ten behoeve van medisch professionals, andere inhoud is ongewenst en wordt geweerd.

 3. Wetenschappelijk correct: bijdragen worden voorzien van links naar landelijke richtlijnen of bronvermelding van wetenschappelijke literatuur of internationale congresverslagen. 

 4. Bijdragen zijn positief en respectvol: schrijf altijd eerlijk, positief geformuleerd en er moet duidelijk zijn wat de basis of bron is voor een procedure, protocol of richtlijn. Je mag geen teksten van iemand anders onder de je eigen naam zetten. Bijdragen moeten binnen de beroepsgroep acceptabel zijn, wat acceptabel is kan anders zijn dan voor niet-professionals.

 5. Persoonlijke informatie is niet toegestaan. Alleen verwijzingen naar instellingen, afdelingen en algemene e-mailadressen en telefoonnummers zijn toegestaan.

 6. Het is niet toegestaan om tekst en/ of informatie uit een kanaal elders te publiceren anders dan met expliciete, schriftelijke toestemming van de uitgever van dat kanaal. Deze toestemming (b.v. mail of chatbericht) moet op verzoek getoond kunnen worden. 

Rommed BV streeft ernaar dat gebruikers deze regels altijd naleven. Desondanks kunnen gebruikers geconfronteerd worden met twijfelachtige inhoud. Ook kunnen teksten altijd illegaal gekopieerd en elders gepubliceerd worden. Rommed BV is gemachtigd maar niet verplicht om de inhoud van het systeem regelmatig te screenen en waar nodig actie ondernemen. Een vertegenwoordiger van Rommed BV kan misbruik vaststellen op basis van deze overeenkomst. Bij misbruik of herhaaldelijke overtreding van bovengenoemde regels kun je worden uitgesloten. In deze gevallen zullen we gebruikte emailadressen bewaren om herhaald misbruik te voorkomen.

 

RomRom-privacyreglement

Het technisch beheer, feedback en support van het RomRom systeem worden door Rommed BV uitgevoerd. Rommed BV zet zich in voor optimale gezondheid van de mens en hecht veel waarde aan privacy. De regels van de ‘Algemene Verordening Gegevens’ (AVG, in het Engels GDPR) worden strikt gehandhaafd:

 • Dit privacyreglement legt helder uit wat de gebruiker kan verwachten.

 • Het gebruik van je persoonlijke gegevens wordt in verderop beschreven. Voor ieder ander gebruik wordt eerst je toestemming gevraagd.

 • Rommed BV deelt nooit jouw gegevens, tenzij de Nederlandse of Europese wet dat eist.

 • De systeembeheerder van Rommed BV kan bij alle gegevens en heeft daarom geheimhoudingsplicht.

 

Van de gebruiker worden een aantal gegevens vastgelegd, enkel voor communicatie en om individueel gebruik mogelijk te maken en privé te houden:

 1. Inlognaam: deze wordt alleen gebruikt voor de login (liefst geen persoonsgegeven).

 2. Pincode: Deze kan alleen door de gebruiker bepaald, gewijzigd en geheimgehouden worden voor een beveiligde login.

 3. Profielnaam: dit is een openbare naam die gebruikt wordt om bijdragen mee te ondertekenen, zodat duidelijk is wie de auteur is van een tekst, module of richtlijn. Deze naam kan niet worden veranderd, kies bewust een goede (bij)naam/afkorting voor jezelf (liefst geen persoonsgegevens). Deze naam blijft in het systeem aanwezig, ook na wissen van een gebruiker.

 4. Emailadres: dit wordt gebruikt als identificatie met een controle mail. De email is ook nodig voor Pincode herstel. Alleen indien de gebruiker dat wenst stuurt Rommed af en toe een nieuwsbrief, waarvoor de gebruiker zich kan afmelden. Gebruikers wordt bij wijziging van het email adres en om de paar maanden om een herbevestiging gevraagd.

 5. Personeelsnummer kan door een uitgever toegevoegd worden in het beheerdersdeel van het RomRom-systeem als referentie. Een personeelsnummer mag niet buiten de organisatie van de uitgever herleidbaar zijn tot een persoon. Dit beheerdersdeel is daarom alleen toegankelijk voor de uitgever van een kanaal en de systeembeheerder van Rommed BV.

 

Beveiligen en bewaren

Rommed BV neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Alleen de strikt noodzakelijke personen binnen de Rommed organisatie hebben toegang tot persoonsgegevens. Deze toegang is afgeschermd en al onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Persoonsgegevens die via de website zijn verkregen en niet langer noodzakelijk zijn, zullen maximaal drie jaar worden bewaard (na het laatste gebruik of het laatste contact via de website). Al onze dataopslag is binnen de EU.  

Wanneer je een verzoek tot inzage, en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Een inlognaam en profielnaam kunnen niet worden veranderd (om technische redenen) en we adviseren daarvoor geen persoonsgegevens te gebruiken. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen. Voor verzoeken of vragen met betrekking op deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of via info@romrom.nl .

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Inwerkingtreding

Het inhoudelijke reglement is vastgesteld door Rommed BV (KvK 24327299) en in werking getreden op 30 maart 2020. 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 30 maart 2020 onder verantwoordelijkheid van: Rommed B.V. (KvK 72252588)

Rommed BV houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in hun privacyverklaring. Wijzigingen zullen op hun website worden gepubliceerd.

 

Disclaimer

Rommed BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het RomRom-systeem. De auteurs zijn zelf verantwoordelijkheid voor de inhoud en behouden dan ook het auteursrecht. Er is geen garantie dat informatie medisch inhoudelijk verantwoord, volledig, accuraat, meest recent of toepasbaar is. Niet Rommed BV maar gebruikers zijn verantwoordelijk voor gebruik en toepassing van het RomRom Health Navigation System en haar inhoud. Rommed BV is niet aansprakelijk voor de negatieve gevolgen van gebruik of afhankelijkheid van het RomRom-systeem en/of haar inhoud.

Terms of use
RomRom process-CHQR

(effective March 30th, 2020)

 

Please review the following terms carefully. By logging on to the RomRom Health Navigation System users agree to adhere to the following terms of use. In short:

 • Personal data is protected in the RomRom system and is not shared with third parties.

 • The content of the RomRom system is the responsibility of the author(s).

 • Content that provides information about highly-regulated fields (such as banking and financial services, healthcare, and air travel)  can only be contributed by a legal entity that provides the services. The RomRom team will actively check and remove content that does not comply with these terms. The RomRom team is authorized to block contributors and publishers who do not respect these terms.

 • Information should apply to professionals and should be practically usable on the for working floor and at the same time be substantiated by reliable sources such as scientific publications.

 • The use and application of the system and its content are for your own responsibility.

 • The makers of RomRom guard its quality and content to the best of their ability.

 • The makers cannot give guarantees, take responsibility, or assume liability for the system, its content, or application.

 

Content and use

All content contributed to the RomRom Modular Health Navigator (prototype name: RomRom Process-CHQR) is the primary responsibility of the author. Rommed B.V. maintains only an overview of all content. Rommed B.V. delivers specialized medical care and has the knowledge and expertise to assess medical content contributions on a general level. The RomRom system has several access levels. Every level has its own specific functionalities with associated rights and responsibilities:

 1. Read-only: ‘users’ have access to standard pre-set channels. When you also have a personal channel to your disposal, you are the editor of that channel.

 2. Read and write: in addition to 1 ‘writers’ get approval from the editor of a channel to add content. As long as the editor doesn’t change your content, you’re able to update it. An author always remains responsible for content published out of his/her name.

 3. Editorial: an ‘editor’ is responsible for and is able to change all content in a channel. By doing so changed content will then be published out of the editor’s name and responsibility. Editors can copy text and pictures into, within, and out of the RomRom system. Editors are expected to take appropriate measures in case of abuse of the channel/system.

 4. Publishing: the ‘publisher’ of a channel is responsible for the setup, performance, and costs of his channel. The publisher assigns the editors of his/her channel and is responsible for their contribution. Publishers manage their own subscriber community of 100-1000 subscribers.

 5. Rommed B.V. is the RomRom system operator and reserves the right to take appropriate action on any level at own discretion (if needed without notification).

 

There are some general terms for use and content:

 1. Contributions should be addressed to a wide range of medical professionals 

 2. Practical use: content must be correct and applicable for practical medical use. It should be factual or reflect daily practice in accordance with prevailing procedures. RomRom is intended for protocols and guidelines of medical professionals, other content is excluded

 3. Scientifically correct: contributions should have links or source references to national guidelines, scientific literature, or international congress proceedings. 

 4. Contributions are positive and respectful: writing should be honest, in positive words and it should be clear what the origin/source is of a specific procedure, protocol, or guideline. It is not allowed to put your name under another person’s text. Contributions should be acceptable to medical professionals (this may differ from the general opinion).

 5. Personal information is not allowed. Only reference to institutions, units, departments, etc. General email addresses and telephone numbers are allowed.

 6. Publishing text or information form a channel elsewhere is not allowed without explicit written approval from the publisher of that channel. This permission (e.g. email or a chat message) shall be produced whenever requested.

Though Rommed BV strives to enforce these terms, you may be exposed to content that is inaccurate or objectionable. It is always possible to copy text unauthorized or published it elsewhere. Rommed BV reserves the right but has no obligation, to monitor the materials posted in the app and take appropriate action if a violation of these terms of use become apparent. In case of abuse or repeated violation of these terms, access can be denied. In these cases, we will store the involved email addresses to prevent further misconduct.

 

RomRom privacy policy

Rommed BV provides the technical management, feedback, and support of the RomRom system. Rommed BV wants to improve everyone’s health and is very strict about privacy. Therefore we strictly adhere to the European General Data Protection Regulation (GDPR):

 • In this privacy policy, we want to explain to users how we handle privacy.

 • The use of personal data is as described in our policy. For any other use or occasion, we will always ask your prior approval.

 • Rommed BV will not share personal data with any third party unless required by Dutch or European law.

 • The contract of a Rommed system administrator imposes strict confidentiality obligations since he/she has access to all data.

 

The storage of user data is minimalized and serves only for communication with the user and to enable individual and private use:

 1. Login name: only used for personal login (preferably no personal data).

 2. Pin code: A pin code is only to be chosen or changed (and must be kept private) by the user to secure login.

 3. Profile name: the public name used to sign as the author of contributed content like text, modules, and/or protocols. Authors should be careful when choosing a (nick-) name or abbreviation. This name cannot be deleted and will remain in the system, also after the author unsubscribes. 

 4. Email address: used for identification via Email and restore login with a pin code. Users can subscribe to a newsletter with their Email address (and unsubscribe). Confirmation of an Email address is asked periodically or when changing a used email address.

 5. Personnel numbers: publishers can enter personnel numbers in their channel management domain of the RomRom system. A channel management domain is only accessible to the publisher and the system administrator of Rommed BV. Persons are only traceable by personnel numbers within the organization of a publisher.

 

Security and storage

Rommed BV takes appropriate measures to protect the abuse of your personal data. Only a minimum number of required personnel have access to personal data. All-access to personal data is secure and the measures are checked regularly. Personal data acquired via the website and no longer required could be stored up to three years (after the last contact). Al our data storage is within the EU.

We handle a request to access, modify, rectify, and delete data within four weeks. Login names and profile names cannot be changed (due to technical reasons) and should therefore not hold personal data. We will inform you if we cannot handle your request within four weeks. If you have complaints, questions, or requests in regards to our privacy policy, please contact us via www.romrom.nl Complaints can always be submitted via the Dutch DPA.

 

Issue date

These terms were established by Rommed BV (KvK 24327299) and issued on March 30th, 2020.  This privacy policy is issued on March 30th, 2020 by Rommed B.V. (KvK 72252588). Rommed BV can amend their terms and policy at any time and will then post the updated versions on their websites. 

 

Disclaimer

Rommed BV is not responsible for the content of the RomRom Health Navigation System. There is no guarantee for the medical accuracy, completeness, or usefulness of any information on the RomRom Modular Health Navigator and the RomRom Process-CHQR app.  Users are responsible for their use and application of the RomRom system and its content. Under no circumstances will Rommed BV be responsible for any loss or damage resulting from anyone’s use of, or reliance on the RomRom system and/or its content. 

Anker 1
bottom of page